Seth AnandRam Jaipuria School

70, Cantt, Kanpur – 208004
Email : kanpur@jaipuria.edu.in
Phone : +91-512-2381619 , +91-512-2380146