Letter for Parents

List of Class XII Students Attending Physical Class

List of Class XII Students Attending Physical Class

S.No Scholar No Name of the students
1 SAJVG/1011/01007 Devansh Mehrotra
2 SAJVG/1314/05497 Pal Aggarwal
3 SAJVG/1920/09454 Prakshaal Jain
4 SAJVG/1011/01548 Pranay Joshi
5 SAJVG/1011/01604 Raghav Dua
6 SAJVG/1920/09477 Aniket Sanduja
7 SAJVG/1011/02667 Niyati Pahwa
8 SAJVG/1415/06248 Riya Jain